در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 63 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

شمردن مربّع‌ها را در فصل اوّل یاد گرفتید. به کمک آن برای هر شکل یک عبارت بنویسید.

image 38

برچسب شده در: