در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی دوم

1- عددی را که شکل زیر نشان می‌دهد، در جدول ارزش مکانی نشان دهید و آن را از جدول خارج کنید.

image 519

هر بار یک دسته‌ی ده تایی اضافه کنید و جدول‌های بعدی را کامل کنید.

image 521

حالا به همین ترتیب، بدون جدول ارزش مکانی و با اضافه کردن دسته‌های ده تایی الگوی عددی را ادامه دهید.

130,140,150,160,170,180,190,200,210

2- عددی را که چرتکه نشان می‌دهد، در جدول بنویسید و از آن خارج کنید.

image 520

حالا با اضافه کردن مهره‌ی صدتایی در چرتکه، جدول‌های ارزش مکانی بعدی را کامل کنید.

image 519

حالا بدون جدول ارزش مکانی به همین ترتیب با اضافه کردن مهره‌های 100 تایی الگوی عددی را ادامه دهید.

200,300,400,500,600,700,800,900

روی محور اعداد زیر، عددهای 300 و 700 و 900 را نشان دهید.

جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی دوم

برچسب شده در: