در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی ششم

1- مانند نمونه، با یک کاغذ شفّاف، هر یک از شکل‌های زیر را نیم دور (180 درجه) حول (دور) نقطه‌ی داده شده بچرخانید و قرینه‌ی آنها را پیدا کنید.

image 61

2- فعّالیت قبل را برای شکل‌های زیر انجام دهید.

image 60

3- کدام تصویرهای زیر، یک شکل و قرینه‌ی آن نسبت به نقطه‌ی مشخّص شده را نشان می‌دهند؟

رنگ‌ها هم اندازه نیستند و نمی‌توانند قرینه هم باشند.

جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی ششم

برچسب شده در: