در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی چهارم

1- 48 مداد داریم و می‌خواهیم آنها را به طور مساوی بین 4 نفر تقسیم کنیم. به هرکدام چند مداد می‌رسد؟

جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی چهارم
جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی چهارم

ابتدا 4 ده تایی یا 40 را بین 4 نفر تقسیم می‌کنیم. به هر کدام چندتا ده تایی می‌رسد؟ 1 یعنی چندتا؟ 10
آیا 8 تای باقی مانده را می‌توان بین 4 نفر تقسیم کرد؟ بله

image 61

حالا 8 تا یکی را بین 4 نفر تقسیم می‌کنیم. به هر کدام چندتا می‌رسد؟ 2
در مجموع؛ به هر کدام چند مداد رسید؟ 12

image 62

حالا اگر 48 مداد را به طور مساوی بین 2 نفر تقسیم کنیم، به هر کدام چند مداد می‌رسد؟ شکل را کامل کنید، سپس تقسیم آن را انجام دهید.

image 60

از 40 مداد به هرکدام چند تا می‌رسد؟ 2 ده تایی یعنی چند تا مداد؟ 20
از 8 مداد به هرکدام چندتا می‌رسد؟ 2
روی هم چند مداد به هر کدام می‌رسد؟ 24
آیا 48 بر 2 و 4 بخش پذیر است؟ چرا؟ بله زیرا باقی مانده‌ی آن بر 4 و 2 برابر صفر است.

image 64