در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 64 زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 64 زیست یازدهم

تحقیق کنید که:

الف) چربی سطح پوست چه فواید دیگری دارد؟

فواید دیگر چربی سطح پوست:

مانع از دست رفتن آب از یاخته های بدن می شود.

مانع ورود بیش از حد آب به یاخته های بدن می شود.

خشکی سطح پوست را برطرف می کند.

ب) جوش های پوستی و شورۀ سر چه ارتباطی با چربی پوست دارد؟

جوش پوستی

گاهی منفذ غددی که ماده ی چرب ترشح می کنند مسدود می شوند. به این ترتیب ماده ی چرب در آنها تجمع می یابند. باکتری هایی که این محیط برای آن ها مناسب است ، در این غده ها رشد می کنند. در نتیجه تجمع ماده ی چرب و فعالیت باکتری ها نقطه ی متوری به صورت جوش پوستی می شود.

شوره سر

یاخته های پوست سر نیز همچون پوست سایر نقاط بدن در حال ریزش اند. این ریزش ها با سرعت مشخصی رخ می دهند اما ممکن است سرعت آن چنان زیاد شود که یاخته های مرده به هم به هم بچسبند و به صورت پوسته های سفید یا شوره سر آشکار شوند.

یکی از علل شوره ی سر ترشح زیاد ماده ی چرب از غدد پوستی است. وقتی این ماده زیاد ترشح شود، قارچ هایی که می توانند از مواد چرب به عنوان غذا استفاده کنند رشد می کنند. برای استفاده از ماده ی چرب ، این قارچ ها ماده ی مخصوصی ترشح می کنند که یکی از فراورده های آن آنزیمی است که به پوست سر نفوذ می کند و ریزش یاخته های سطحی پوست را تحریک و تسریع می کند.