در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 65 زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 65 زیست یازدهم

مخاط مژکدار دستگاه تنفس چگونه مانع نفوذ میکروب ها می شود؟

1) ترشحات مخاط حاوی ماده ای چسبناک است که میکروب ها را به دام می اندازد و از نفوذ آنها به قسمت های درونی تر جلوگیری می کند.

2) ترشحات مخاط دارای مواد ضد میکروبی است.

3) حرکت مژک ها ، مخاط و میکروب های به دام افتاده در آن را به سوی حلق می رانند. در آن جا یا به خارج از بدن منتقل شده یا با ورود به معده توسط اسید معده نابود می شود.

چه عواملی به این بخش آسیب می زند؟

دود سیگار ، قلیان و برخی آلاینده های هوا