در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 65 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 65 مطالعات نهم

1. متن را مطالعه کنید:

الف) سه عامل گسترش تجارت در عصر صفوی را بیان کنید.

1) امنیت و آرامش نسبی درکشور و ثبات سیاسی که بازرگانان احساس امنیت داشتند

2) برقراری رابطه سیاسی و اقتصادی با دنیا

3) یکسان سازی واحدهای اندازه گیری

4) ایجاد راه ها

ب) سه منبع عمده درآمد حکومت صفوی را ذکر کنید.

تجارت،  مالیات، صنایع مختلف مثل ریسندگی و بافندگی