در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 65 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 65 مطالعات هشتم

١- کاربرگۀ شماره (7) ، نمودار علت و معلول را در کلاس انجام دهید.

                                کاربرگۀ شمارۀ 7       نمودار علت و معلول

با خواندن دقیق متن کتاب و اطلاعاتی که از منابع دیگر دارید، نمودار علت و معلول را کامل کنید و به طور خلاصه، علل سقوط ساسانیان و پیروزی اعراب مسلمان و فتح ایران را بنویسید

شما می توانید ستون های دیگری به «علّت ها» اضافه کنید.

image 18