در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 65 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 65 مطالعات هفتم

١. گفت وگو کنید: با توجّه به اطلاعاتی که از تخریب زیستگاه ها به دست آوردید اولاً مهم ترین عامل نابودی حیات وحش چیست؟ ثانیاً اگر قرار باشد شما مسئول برنامه ریزی و حفاظت بعضی گونه های جانوری بشوید، کدام گونه را انتخاب می کنید؟ چرا؟

مهمترین عامل، عدم وجود عزم ملی برای حفاظت از حیات وحش که نتیجه عدم آموزش و عدم آگاهی مردم است.

گونه یوزپلنگ ایرانی

2. ایا می دانید روز هوای پاک چه روزی است؟ اعلام این روز چه وظایفی را به ما یاد اوری میکند؟

روز هوای پاک 29 دی است و ضرورت مراقبت از هوا را یاداوری می کند