در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 66 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 66 مطالعات پنجم

نقشه خوانی

1. کدام کشورها در شمال ایران قرار دارند؟

ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و نخجوان

2. همسایگان شرقی ایران، کدام کشورها هستند؟

افغانستان و پاکستان

3. آیا ترکیه و عراق همسایگان غربی ایران اند؟

بله

4. کم وسعت ترین (کوچکترین) کشور همسایه‌ی ایران کدام است؟

نخجوان

5. کدام کشورهای همسایه مانند ایران، به دریای خزر راه دارد؟

ترکمنستان و جمهوری آذربایجان

6. کدام کشورهای همسایه مانند ایران، به دریای عمان راه دارد؟

پاکستان