در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 67 ریاضی دوم همراه شما هستیم

جواب فعالیت صفحه 67 ریاضی دوم

1- جدول اعداد 1 تا 100 را به یاد آورید. یک ردیف دیگر به آن جدول اضافه کرده و قسمت پایین جدول را کشیده‌ایم. ابتدا جدول را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 67 ریاضی دوم

2- برای پیدا کردن جمع 6+98 ابتدا 98 را پیدا و سپس 6 تا رو به جلو حرکت کنید. برای تفریق کردن می‌توانید رو به عقب حرکت کنید. حالا پاسخ جمع و تفریق‌ها را بنویسید.

image 523

3- با انجام جمع و تفریق‌های یک رقمی، بقیّه‌ی جمع و تفریق‌ها را هم به صورت ذهنی انجام دهید.

2+3=5

5+3=8

7−2=5

20+30=50

50+30=80

70−20=50

200+300=500

500+300=800

700−200=500

برچسب شده در: