جواب فعالیت صفحه ۶۷ ریاضی دوم


haladars آذر 3, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۶۷ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 67 ریاضی دوم همراه شما هستیم

جواب فعالیت صفحه 67 ریاضی دوم

1- جدول اعداد 1 تا 100 را به یاد آورید. یک ردیف دیگر به آن جدول اضافه کرده و قسمت پایین جدول را کشیده‌ایم. ابتدا جدول را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 67 ریاضی دوم

2- برای پیدا کردن جمع 6+98 ابتدا 98 را پیدا و سپس 6 تا رو به جلو حرکت کنید. برای تفریق کردن می‌توانید رو به عقب حرکت کنید. حالا پاسخ جمع و تفریق‌ها را بنویسید.

image 523

3- با انجام جمع و تفریق‌های یک رقمی، بقیّه‌ی جمع و تفریق‌ها را هم به صورت ذهنی انجام دهید.

2+3=5

5+3=8

7−2=5

20+30=50

50+30=80

70−20=50

200+300=500

500+300=800

700−200=500

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه