در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 67 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 67 مطالعات نهم

2. متن را بخوانید. مراسم جشن و شادی در عصر صفوی را با روزگار کنونی از جنبه های مختلف (شیوه  برگزاری، جشن و …) مقایسه کنید.

1) جشنهای امروز چون تجملاتی شده به سنت ضربه زده

2) در گذشته جشنها در مکان های عمومی بود و همه اقشار به مساوی لذت می بردند

3) بسیار ساده و بی آلایش بوده و مردم در ارتباط اجتماعی باهم بودند.

3. محتشم کاشانی از شاعران و مرثیه سرایان برجستهٔ دوره صفویه است. آیا می دانید مشهورترین شعر او چیست؟

 باز این چه شورش است؟ که در خلق عالم است                 باز این چه نوحه وچه عزا وچه ماتم است؟

باز این چه رستخیز عظیم است؟ کز زمین                               بی نفخ صور، خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا؟ کزو                                        کار جهان وخلق جهان جمله درهم است

گویا، طلوع می‌کند از مغرب آفتاب                                         کآشوب در تمامی ذرات عالم است

گر خوانمش قیامت دنیا، بعید نیست                                     این رستخیز عام، که نامش محرم است

در بارگاه قدس که جای ملال نیست                                      سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

جن وملک بر آدمیان نوحه می‌کنند                                        گویا، عزای اشرف اولاد آدم است

خورشید آسمان وزمین، نور مشرقین                                     پرورده کنار رسول خدا، حسین