در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 67 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 67 مطالعات هشتم

٢- همفکری کنید و بگویید چرا خلفای عباسی آن گونه با ابومسلم و برمکیان، رفتار کردند؟

یکی از علل مهم نابودی ابومسلم خراسانی و خاندان برمکیان از سوی خلفای عباسی (منصور و هارون) با وجود خدمتی که اینان به عباسیان کردند:

الف) ترس از نفوذ و قدرت روز افزون آنها بود. خلفا وجود چنین افراد قدرتمندی را خطری برای حکومت و قدرت خود تصور می کردند.

 ب) رقبا و دشمنان ابومسلم و برمکیان در دربار عباسیان نیز مرتب علیه آنها مشغولتوطئه و دسیسه بودند.

٣- روی نقشه، به قلمرو حکومت بنی عباس دقت کنید و بگویید شامل کدام سرزمین ها بوده است.

دور شهری که مرکز خلافت بنی عباس بوده ، خط بکشید.

ایران، عربستان، شام، فلسطین، مصر، لیبی و الجزایر• 3-مرکز خلافت: بغداد.

۴- الف) به نظر شما شباهت های عمده حکومت امویان و حکومت عباسیان چه بود؟

شباهت ها:

1) هر دو حکومت، از طریق نامشروع به قدرت رسیدند؛

2) معاویه با نیرنگ، زور شمشیرو خریدن افراد با نفوذ، خلیفه شد؛ عباسیان نیز با فریب و طرح دروغین شعار حکومت آل محمد قدرت را به دست گرفتند.

3) امویان و عباسیان هر دو خلافت را در خاندان خود موروثی کردند.

4) آنها در خشونت و ظلم نسبت به مخالفان به خصوصشیعیان و اهل بیت علیهما سلام دست کمی از یکدیگر نداشتند.

5) هر دوی آنها نسبت به اجرای اصول و ارزشهای اسلامی بی توجه و یا کم توجه بودند.

ب) تفاوت آنها در برخورد با ایرانیان چه بوده است؟

تفاوت ها:

عباسیان سیاست قوم گرایی امویان و برتری دادن اعراب نسبت به ایرانیان را ادامه ندادند، از این رو، در دوران خلافتآنان مقام و موقعیت سیاسی واجتماعی   ایرانیان مسلمانان ارتقا یافت و موفق شدند به مناصب بالای حکومتی مثل وزارت،حکومت ولایات و فرماندهی سپاه دست یابند.