در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 68 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 68 ریاضی ششم

1- در شکل زیر، قرینه‌ی نقاط داده شده نسبت به نقطه‌ی «م» را بنویسید.

image 79
ژ = قرینه‌ی جر = قرینه‌ی تخ = قرینه‌ی آ
س = قرینه‌ی چز = قرینه‌ی ثد = قرینه‌ی ب
ش = قرینه‌ی حژ = قرینه‌ی جذ = قرینه‌ی پ

2- قرینه‌ی هریک از نقاط داده شده را نسبت به مرکز تقارن پیدا و روی شکل مشخّص کنید.

جواب فعالیت صفحه 68 ریاضی ششم

برچسب شده در: