در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 68 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 68 ریاضی پنجم

1- خانم جلالی از دانش آموزان خواسته بود قرینه‌ی نقطه «آ» نسبت به خطّ تقارن را پیدا کنند. دانش آموزان به روش‌های زیر قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را پیدا کردند:
محمّد مهدی: من کاغذ را از روی خطّ تقارن، تا کردم و قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را پیدا کردم.

image 74
image 80

علی: من از نقطه‌ی «آ» روی خط‌های شطرنجی حرکت کردم تا به خطّ تقارن رسیدم.
سپس به همان اندازه در طرف دیگر ادامه دادم.

image 81

این دو روش را با یکدیگر مقایسه کنید.

2- قرینه‌ی پاره خطّ «آ ب» نسبت به خطّ تقارن را پیدا کنید. توضیح دهید که چگونه این کار را انجام دادید.
قرینه‌ی دو نقطه «آ» و «ب» را نسبت به محور تقارن به دست می‌آوریم و به هم وصل می‌کنیم.

image 82

3- قرینه‌ی مثلّث «آ ب پ» را نسبت به خطّ تقارن پیدا کنید.

image 77

برچسب شده در: