در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 68 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 68 مطالعات هفتم

3. کاریکاتور این درس در صفحۀ 63 چه پیامی دارد؟ توضیح دهید.

انسان ها با ریختن زباله در طبیعت باعث آسیب زدن به حیات وحش شده اند.

4. به چند گروه تقسیم شوید.

هر گروه با راهنمایی معلم به قرآن کریم مراجعه کنید و این آیات را پیدا کنید و معنی آنها را در کلاس بخوانید و با هم دربارۀ پیام آیه گفت و گو کنید.

سوره انعام (آیه 99)      یس (آیه 35-32)        هود (آیه 60)            سوره الرحمن (آیه 12-10)

فهرست سوره های قرآن را بررسی کنید و تعدادی از سوره هایی را که به نامیک گیاه یا جانور است، بیابید.

انعام (99) : و اوست کسى که از آسمان آبى فرود آورد پس به وسیله آن از هر گونه گیاه برآوردیم و از آن [گیاه] جوانه سبزى خارج ساختیم که از آن دانه‏هاى متراکمى برمى‏آوریم و از شکوفه رخت‏خرما خوشه ‏هایى است نزدیک به هم و [نیز] باغهایى از انگور و زیتون و انار همانند و غیر همانند خارج نمودیم به میوه آن چون ثمر دهد و به [طرز] رسیدنش بنگرید قطعا در اینها براى مردمى که ایمان مى‏آورند نشانه‏هاست.

یس (32-35) : و قطعا همه آنان در پیشگاه ما احضار خواهند شد (۳۲) و زمین مرده برهانى است براى ایشان که آن را زنده گردانیدیم و دانه از آن برآوردیم که از آن مى‏خورند (۳۳) و در آن [زمین] باغهایى از درختان خرما و تاک قرار دادیم و چشمه‏ها در آن روان کردیم (۳۴) تا از میوه آن و [از] کارکرد دست هاى خودشان بخورند آیا باز [هم] سپاس نمى‏گزارند (۳۵)

هود (60) : و [سرانجام] در این دنیا و روز قیامت لعنت بدرقه [راه] آنان گردید آگاه باشید که عادیان به پروردگارشان کفر ورزیدند هان مرگ بر عادیان قوم هود (۶۰)

الرحمن 10-12: و زمین را براى مردم نهاد (۱۰) در آن میوه [ها] و نخلها با خوشه‏هاى غلاف دار (۱۱) و دانه‏هاى پوست‏دار و گیاهان خوشبوست (۱۲)

پیام های آیات : 1- نعمت های دنیوی تماما از جانب خداست. 2- سپاس گزاری خدا برای این نعمت ها

سوره های نمل-نحل-بقره-فیل-عنکبو