در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 69 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 69 ریاضی چهارم

1- می‌خواهیم 675 صندلی را در ردیف‌های 21 تایی بچینیم.چند ردیف صندلی می‌توان چید؟
قبل از انجام دادن تقسیم، مقدار تقریبی خارج قسمت را حدس بزنید.

image 87
image 88

تقسیم را شروع می‌کنیم؛ 6 تا صدتایی را بدون باز کردن به 21 نمی‌توانیم تقسیم کنیم، پس 67 ده‌تایی را در نظر می‌گیریم. 67 ده‌تایی را به 21 تقسیم کنیم، 3 ده‌تایی یا 30 به دست می‌آید.

حالا باقی مانده را که 45 است، به 21 تقسیم می‌کنیم. برای حدس خارج قسمت چه کار می‌کنید؟

با توجّه به آنچه خواندید، تقسیم زیر را انجام دهید.

جواب فعالیت صفحه 69 ریاضی چهارم

ابتدا مقدار تقریبی خارج قسمت را حدس می‌زنیم و با توجّه به آن، تقسیم را ادامه می‌دهیم.

با توجّه به اینکه 920 از مقسوم بزرگ‌تر است، نتیجه می‌گیریم که عدد 40 برای پاسخ تقسیم، مناسب نیست. بنابراین به جای آن عدد 30 را می‌نویسیم و تقسیم را ادامه می‌دهیم.

image 89

2- با توجّه به مراحل تقسیم بالا، تقسیم زیر را انجام دهید.

image 85

چون 6 تا 1000تایی را بدون باز کردن نمی‌توان بین 21 نفر تقسیم کرد، پس باید ببینیم 67تا صدتایی چگونه به 21 تقسیم می‌شود؛ برای حدس خارج قسمت می‌توانیم بنویسیم:

برای مرحله‌ی دوم نیز ابتدا باید ببینم 45 ده‌تایی چگونه به 21 تقسیم می‌شود. خارج قسمت را چگونه حدس می‌زنید؟

برای مرحله‌ی آخر نیز باید ببینیم 34تا یکی چگونه به 21 تقسیم می‌شود.