جواب فعالیت صفحه ۶۹ علوم دوم

جواب فعالیت صفحه ۶۹ علوم دوم

بهمن 5, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 69 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 69 علوم دوم

به کمک دوستانتان جدولی مثل نمونه تهیه و آن را کامل کنید.

چگونه گیاهان به ما و جانوران کمک می‌کنند.چگونه ما و جانوران به گیاهان کمک می‌کنیم.
غذا (دانه، میوه، برگ و…)پراکنده کردن دانه‌ها و میوه‌ها
 اکسیژن کاشتن دانه ها و میوه ها
 پوشش گیاهی برای جلوگیری از فرسایش خاک مراقبت از آن ها و رسیدگی به موقع
ساختن لانه ، خانه و وسایل

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه