در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 69 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 69 علوم دوم

به کمک دوستانتان جدولی مثل نمونه تهیه و آن را کامل کنید.

چگونه گیاهان به ما و جانوران کمک می‌کنند.چگونه ما و جانوران به گیاهان کمک می‌کنیم.
غذا (دانه، میوه، برگ و…)پراکنده کردن دانه‌ها و میوه‌ها
 اکسیژن کاشتن دانه ها و میوه ها
 پوشش گیاهی برای جلوگیری از فرسایش خاک مراقبت از آن ها و رسیدگی به موقع
ساختن لانه ، خانه و وسایل

برچسب شده در: