در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 69 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 69 علوم سوم

کارهایی را که هر روز انجام می‌دهید در یک جدول بنویسید و مشخّص کنید در کدام‌ها نیرو به‌صورت کشیدن و در کدام‌ها به‌صورت هُل دادن و در کدام‌ها نیرو به هر دو صورت (کشیدن و هُل دادن) می‌تواند وارد شود؟

کارهاهل دادنکشیدنهم کشیدن و هم هل دادن
پوشیدن جوراب * 
فشردن زنگ*  
پاک کردن دفتر***

برچسب شده در: