در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 69 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 69 مطالعات ششم

کاربرگه ی شماره ی ١٣ را کامل کنید.

کاربرگه ی شماره 13

علّت و معلول

علّت یعنی چرا یک چیز اتّفاق می افتد؟

معلول یعنی نتیجه ای که در اثر آن علّت ها به وجود آمده است .

درس را بخوانید و علّت های پیشرفت های مسلمانان را به طور خلاصه بنویسید.

image 1