در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 7 ریاضی نهم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب فعالیت صفحه 7 ریاضی نهم

مجموعه‌ٔ عددهای جدول فعالیت قبل را D بنامید؛ سپس عضوهای مجموعه D را در نمودار وِن روبه‌رو بنویسید:

جواب فعالیت صفحه 7 ریاضی نهم
جواب فعالیت صفحه 7 ریاضی نهم

D={10,−10,12,6,4,2,−4,18,−2}

در نمودار بالا، عضوهایی را که بر 3 بخش پذیر است با یک منحنی بسته مشخص کنید و B بنامید. B={6,12,18}

مجموعه B را بنویسید. آیا هر عضو B، عضوی از D نیز هست؟ بله
در مجموعه D، عددهای زوج را مشخص کنید و آن را C بنامید؛ C={10,6,2,12,18} آیا C=D؟ خیر 

آیا مجموعه C زیر مجموعه D است؟ خیر

اکنون زیرمجموعه‌ای از D را مشخص کنید که عضوهای آن عددهای فرد باشد؛ نام دیگر این مجموعه چیست؟ {}- تهی 

آیا عبارت {10,4,−6,2}⊆D درست است؟ چرا؟ خیر- زیرا −6∉D

آیا در مجموعهٔ تُهی عضوی هست که در مجموعهٔ دلخواهی مانند A نباشد؟ خیر

برچسب شده در: