در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 7 ریاضی و آمار دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 7 ریاضی و آمار دوازدهم

1) فرض کنید بخواهیم تعداد اعداد 4 رقمی را که با ارقام 1 تا 7 می‌توان نوشت، حساب کنیم. در این صورت، داریم: (تکرار ارقام مجاز نیست.)

image 42

(توجه دارید که با جابه‌جایی هر رقم از این عدد 4 رقمی با رقم دیگر، یک عدد 4 رقمی جدید حاصل می‌شود. به‌عبارت دیگر، در این جایگشت‌ها، ترتیب قرار گرفتن اشیای انتخاب شده، اهمیت دارد.)

2) به چند طریق می‌توانیم سه کتاب را از بین 5 کتاب متمایز، انتخاب کنیم و در یک ردیف بچینیم؟

image 43

جواب سوال 3

image 44