در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 7 ریاضی و امار یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 7 ریاضی و امار یازدهم انسانی

جدول زیر را کامل کنید:

ردیفگزارهدرستنادرست
1اگر 7 زوج است، آنگاه 25 مربع کامل است. + 
2اگر 9 مربع کامل است، آنگاه √9 مربع کامل است.  +
3اگر 29 اول است، آنگاه 2 زوج است. + 
4اگر ………….3<5…… آنگاه ………..4>7…….. +
5اگر ………5>7………. آنگاه …………..3>1…..+ 
6اگر 7 فرد است، آنگاه 25 مربع کامل است. + 
7اگر ……..12 بر 5 بخش پذیر باشد……….. آنگاه 99 اول است.+