در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 70 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

یک ورق کاغذ شفّاف را روی مربّع زیر قرار دهید. تصویر مربّع را روی آن رسم کنید. با استفاده از نوک مداد، کاغذ شفّاف را حول مرکز دوران 90 درجه، در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. آیا تصویر، روی شکل منطبق می‌شود؟ توضیح دهید.

بله

جواب فعالیت صفحه 70 ریاضی ششم

برچسب شده در: