در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 70 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 70 ریاضی هشتم

1- شخصی در نقطهٔ A ایستاده است.
مسیر حرکت او برای رسیدن به نقطهٔ B در شکل مشخص شده است.
این مسیر را با دو بردار نشان دهید. این شخص با چه برداری به طور مستقیم به نقطهٔ B می‌رسد؟ آن را رسم کنید.

image 143

2- نقطهٔ A ابتدا با بردار انتقال a به نقطهٔ B و سپس با بردار انتقال b به نقطهٔ C منتقل شده است. نقطهٔ A با چه برداری به طور مستقیم به نقطهٔ C منتقل می‌شود؟

نام آن را بردار c بگذارید. آیا می‌توانیم بگوییم بردار c کارِ دو بردار انتقال a و b را انجام می‌دهد؟

بله

به بردار c بردار برایند یا حاصل جمع می‌گویند.

image 144

3- روباتی فقط به صورت افقی یا عمودی حرکت می‌کند. این روبات اکنون روی نقطهٔ A است. با فرمان ابتدا 4 واحد به سمت راست (افقی) و سپس 2 واحد به سمت بالا (عمودی) حرکت می‌کند. نقطهٔ جدید را B نام گذاری کنید.

image 145

4- مختصات بردارهای b ،a و c را بنویسید. آیا بردار c با جمع دو بردار a و b برابر است؟

بله

به ابتدا و انتهای بردارهای a و b برابر توجه کنید.

جواب فعالیت صفحه 70 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 70 ریاضی هشتم

برچسب شده در: