در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 70 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 70 ریاضی پنجم

1- آموزگار برای پیدا کردن قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» نسبت به خطّ تقارن داده شده، مانند شکل‌های زیر عمل کرد. توضیح دهید که او قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را چگونه پیدا کرده است.
ابتدا ار نقطه‌ی «آ» با استفاده از گونیا عمودی بر محور تقارن رسم ‌می‌کنیم و سپس با استفاده از خط‌کش، پاره خط رسم شده را از سمت دیگر همان مقدار ادامه می‌دهیم.

image 91
image 93
image 90

2- شما هم به روش آموزگار، قرینه‌ی هریک از نقطه‌های «آ» و «ب» را نسبت به خطّ تقارنِ داده شده پیدا کنید. توضیح دهید که چگونه این کار را انجام می‌دهید.

با استفاده از گونیا از هر نقطه بر خط عمود رسم کرده و از سمت دیگر با استفاده از خط‌کش به همان اندازه ادامه می‌دهیم.

image 92

3- ابتدا سه نقطه‌ی «آ»، «ب» و «پ» را به هم وصل کنید. چه شکلی به دست می‌آید؟ مثلث

image 94

اکنون قرینه‌ی این سه نقطه را پیدا کنید و به هم وصل کنید. چه شکلی به دست می‌آید؟ مثلث

دو شکلی که در دو طرف خطّ تقارن به دست می‌آیند، چه رابطه‌ای با هم دارند؟ قرینه‌ی هم هستند.

برچسب شده در: