با پاسخ فعالیت این صفحه علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 70 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه 70 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه 70 علوم هفتم

گرمایی – صوتی – الکتریکی – شیمیایی – جنبشی – نورانی
الف) در یک رادیو، بخش زیادی از انرژی الکتریکی به انرژی صوتی تبدیل می‌شود.

ب) در یک چراغ قوه، انرژی شیمیایی ذخیره شده در باتری به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. پس از آن لامپ، انرژی الکتریکی را به انرژی نورانی و انرژی گرمایی تبدیل می‌کند.

برچسب شده در: