در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 70 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 70 مطالعات هشتم

1- با توجه به متن درس، آیا سلسله های ایرانیان از نظر رابطه با خلافت عباسی و چگونگی به قدرت رسیدن، مانند هم بودند؟ مثال بزنید.

خیر؛ زیرا برخی از این سلسله ها مانند طاهریان و سامانیان با فرمان و یا با تأیید خلیفه عباسی به قدرت رسیدند و خود را وفادار و مطیع خلافت نشان میدادند. با این حال، در اداره قلمرو خود استقلال کامل داشتند و مانع دخالت خلیفه و عواملآن در درون قلمرو خود می شدند؛ اما حکومتهای صفاریان، علویان، آلبویه و آلزیار (زیاریان) بدون اجازه و تأیید خلیفه حکومت و قدرت را به دست گرفتند.

روابط این حکومتها اغلب با خلافت عباسی خصمانه بود. یعقوب لیث صفاری بهعراق لشکرکشی کرد و قصد داشت بغداد مرکز خلافت را تصرف کند، اما موفق به این کار نشد علویان پیرو مذهب شیعه بودند و خلافت عباسی را غاصب میشمردند و از آن اطاعت نمی کردند. آل بویه دیگر سلسله ایرانی موفق شد بغداد را تصرف کند و خلفای عباسی را حدود یک قرن تحت تسلط سیاسی خود درآورد.

جواب کوتاه تر:خیر – طاهریان و سامانیان به شرط پرداخت مالیات و حفظ حکومت به تأیید خلیفه رسیدند و مورد حمایت وی قرار گرفتند اما صفاریان – علویان طبرستان و آل بویه بدون اجازه خلفای عباسی حکومت خود را بر پا کردند و به هیچ شرایطی حاضر به اطاعت از عباسیان نبودند و با آنها دشمنی هم می‌کردند.

٢- متنی را که از کتاب تاریخ سیستان انتخاب شده بخوانید. از این متن به چه نکاتی دربارۀ رابطۀ صفّاریان با خلافت عباسی پی می برید؟

این متن به روشنی بیانگر بی اعتمادی و دشمنی است که یعقوب لیث صفاری با خلافت عباسی داشت و از این رو به جنگ سپاه خلیفه رفت، اما توفیقی نصیب او نشد.

جواب نوع 2:نتیجه می‌گیریم که عباسیان حکومت را با حیله و نیرنگ بدست گرفته بودند و قابل اعتماد نیستند چون آنهایی  که به عباسیان خدمت کرده بودند نهایتأ با بی‌رحمی عباسیان به قتل می‌رسند و به این دلیل صفاریان با آنها دشمن بودند.