در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 71 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 71 علوم سوم

قایق بسازید:

بچه های یک گروه با خمیر بازی و بچه های گروه دیگر با ورقه های آلومینیم قایق درست می کنند به طوری که قایق روی آب شناور بماند. شما هم قایقی درست کنید که روی آب قرار بگیرد.

– با نیروی فوت کردن قایق را به حرکت درآورید.
– با نیروی فوت کردن قایق در حال حرکت را متوقف کنید.


– آیا می توانید با فوت کردن، جهت حرکت قایق را تغییر دهید؟

بله، اگر نیرویی که در خلاف جهت حرکت قایق وارد کنیم از نیرویی که سب به حرکت درآمدنش بوده، بیشتر باشد، جهت حرکت قایق تغییر میکند.

برچسب شده در: