در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 71 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 71 مطالعات نهم

1. با مطالعه درس و راهنمایی دبیر خود، دلایل و عوامل مهم نابسامانی اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران افشاریه را بررسی و تحلیل کنید.

الف) مشغولیت نادر به جنگ های داخلی و خارجی و در نتیجه تحمیل مالیات سنگین بر مردم از دلایل آشفتگی سیاسی واقتصادی آن دوره بود.

ب) به علت رفتن مردم و کشاورزان به جنگ عمران و آبادانی صورت نگرفت.