در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 71 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 71 مطالعات هفتم

7. کاربرگۀ شمارۀ (10) (چه اتفاقی می افتاد اگر …؟) را در کلاس انجام دهید.

کاربرگۀ شمارۀ (10)

چه اتفاقی می افتاد اگر …؟

1) درباره هریک از موقعیت های زیر گفت وگو کنید و پیامدهای هر موقعیت را در کلاس بگویید

الف) اگر فردی زباله ها را در آب رودخانه ای که از کنار روستا می گذرد، بریزد …….

آلودگی آب رودخانه – آسیب زدن به آبزیان – آلودگی محیط زیست

ب) اگر گروهی در هنگام مسافرت در یک فضای سبز کنار جاده توقف کنند و آنجا ناهار بخورند، سپس پلاستیک غذاها و بطری نوشابه و زباله ها را در آنجا رها کنند و بروند …….

آلودگی محیط زیست – آسیب زدن به طبیعت – آسیب زدن به حیاط وحش

ج) اگر گروهی از دانش آموزان به یک اردوی تفریحی در ناحیه جنگلی بروند، چای درست کنند و بخورند اما در هنگام ترک آنجا، آتش را با دقت خاموش نکنند.

ممکن است باعث آتش سوزی گسترده شده و در نتیجه از بین رفتن درختان، جنگل ها و جان باختن انسان ها شود.

د) اگر پسری تفنگ بادی را به پارک کوچک نزدیک خانه شان ببرد و به پرندگان شلیک کند، …….

از بین رفتن پرندگان و در صورت خطا رفتن نیز ممکن است باعث آسیب دیدگی دیگران شود.

2) آیا به نظر شما، کسانی که زیستگاه ها را تخریب می کنند باید جریمه شوند؟ چرا؟

بله چون جریمه کردن باعث کاهش این اشتباهات و سهل انگاریها می شود.

8. از اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی چه می فهمید؟ کدام جمله در این درس همین مطلب را می گوید؟

 حفاظت از محیط زیست وظیفه ای عمومی است و بر همه چه کوچک و چه بزرگ واجب است. دانش آموزان عزیز، حفاظت از محیط زیست مخصوص این سازمان نیست، بلکه وظیفه همه ماست.