در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 72 دفاعی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 72 دفاعی نهم

در کارهای اجتماعی و زندگی فردی وجود نظم در نظام آفرینش را مسئلهٔ مهمی به حساب آورده و در جای جای قرآن کریم مردم را به تفکر در نظم نظام آفرینش دعوت کرده است تا از این راه، به وجود خداوند متعال پی ببرند. امیرالمؤمنین علی در آخرین وصیت نامهٔ خویش، بیش از هر چیز مردم را به رعایت نظم در کارها سفارش کرده اند.

با مشورت معلم و هم کلاسی هایتان مواردی از توجه و سفارش به نظم را در آیات قرآن و کلام امیرالمؤمنین علی پیدا کنید و همین جا بنویسید.

1. إِنَّا کُلَّ شَیْ ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ

سوره قمر، آیه 49

2. اوصیکما و جمیع اهلی و ولدی و من بلغه کتابی بتقوی الله و نظم امرکم

شما را (ای حسن و حسین) و همه خانواده و فرزندانم و هر کس را که نوشته من به او می رسد، به تقوای الهی و نظم در کارهایتان سفارش می کنم.

نهج البلاغه، فیض، نامه 47، ص 977

برچسب شده در: