در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 72 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 72 علوم هشتم

اغلب پرندگان آشیانه می سازند و از تخم ها و زاده ها )فرزندان( خود نگهداری می کنند.

رشد تخم های قورباغه ها معمولاً در آب انجام می شود و گاهی تخم های آنها به گیاهان درون آب می چسبند.

1-  پرنده ها برای مراقبت از تخم ها و سپس زاده هایشان چه کارهایی انجام می دهند؟

روی آنها می خوابند و با گرمای بدنشان باعث تبدیل تخم به جنین میشوند ، بعد از خارج شدن از تخم هم از نوزاد مراقبت می کنند.

2-  به نظر شما،چرا در هر بار تولیدمثل، تعداد تخم های قورباغه ها بسیار بیشتر از تعدادتخم های پرنده هاست؟

زیرا بسیاری از تخم های قورباغه به وسیله عوامل مختلف محیطی و موجودات دیگر از بین میرود. برای اینکه شانس تولید مثل افزایش یابد قورباغه تخم زیادی می گذارد تا تعدادی از آنها به سن بلوغ برسد.

برچسب شده در: