در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 72 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 72 مطالعات نهم

2. شیوه به قدرت رسیدن سلسله های افشاریه، زندیه و قاجاریه چه شباهتی به هم دارد؟

هرسه باجنگ به قدرت رسیدند .

هرسه ساختار ایلیاتی داشتند

هر سه زمانی به قدرت رسیدند که ناآرامی ایجاد شده بود.

 هرسه تقریبا سیطره ی یک قبیله بر کل کشور بود (افشار، زند، قاجار)

 هر سه باعث باعث یکپارچگی کشور و ایجاد حکومت نیرومند در کشور شدند.

هر سه حکومت های کم دوامی بودند.

3. به نظر شما، آقا محمدخان در انتخاب تهران به پایتخت به چه نکته هایی توجه داشته است؟

دلایلی که باعث شد آقا محمد خان تهران را به پایتختی برگزیند این بود که اولاً تهران از استرآباد که محل استقرار ایل قاجار بود فاصله زیادی نداشت و از طرف دیگر از تهران بهتر می توانست اعمال روس ها را زیر نظر داشته باشد.