در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 72 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

٣- با توجه به نمودار خط زمان در صفحۀ ۶٩ و نقشه های صفحۀ ٧٠ و ٧١ ، جدول زیر را کامل کنید.

image 19