در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 72 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 72 مطالعات هشتم

3- با توجه به نمودار خط زمان در صفحهٔ 69 و نقشه‌های صفحهٔ 70 و 71، جدول زیر را کامل کنید.

نام سلسلهدورهٔ حکومتمؤسسپایتختقلمرواقدامات مهم
طاهریانقرن 3قطاهر بن حسیننیشابور و مروهخراسان و سیستان و طبرستاننافرمانی نسبت به مأمون؛
موروثی شدن حکومت در خاندان طاهر؛
توسعهٔ کشاورزی و ترویج سوادآموزی.
صفاریانقرن 3 و 4قیعقوب لیثزرنگ یا زرنجسیستان و نواحی مجاورتسلط یعقوب بر سیستان و تأسیس حکومت صفاری؛
برانداختن سلسلهٔ طاهریان؛
لشکرکشی به عراق و شکست از سپاه خلافت، شکست عمرو، جانشین یعقوب از سامانیان.
علویان طبرستان250 – 316قحسن بن‌زیدآملطبرستانانتخاب حسن بن زید به رهبری توسط مردم طبرستان؛
نبرد با طاهریان، صفاریان، سامانیان و خلافت عباسی؛
ترویج فرهنگ شیعه.
سامانیان261 – 395 قامیراسماعیلبخاراماوراء النهرتأیید حکومت امیراسماعیل سامانی توسط خلیفهٔ عباسی؛
شکست صفاریان و توسعهٔ قلمرو سامانی؛
نبرد با علویان طبرستان؛
درگیری با آل بویه؛
ترویج زبان و ادب فارسی.
آل بویه320 – 447 قپسران بویه (علی، حسن و احمد)اصفهانبیشتر ایران امروزی و شرق عراقپسران بویه ولایات مرکزی و جنوبی ایران را تصرف کردند؛
بغداد را تصرف و بر خلافت عباسی تسلط یافتند؛
درگیری با سامانیان؛
ترویج فرهنگ شیعه؛
حمایت از دانشمندان و عالمان.
جواب فعالیت صفحه 72 مطالعات هشتم