جواب فعالیت صفحه ۷۲ مطالعات هشتم


haladars دی 17, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۷۲ مطالعات هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 72 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 72 مطالعات هشتم

3- با توجه به نمودار خط زمان در صفحهٔ 69 و نقشه‌های صفحهٔ 70 و 71، جدول زیر را کامل کنید.

نام سلسلهدورهٔ حکومتمؤسسپایتختقلمرواقدامات مهم
طاهریانقرن 3قطاهر بن حسیننیشابور و مروهخراسان و سیستان و طبرستاننافرمانی نسبت به مأمون؛
موروثی شدن حکومت در خاندان طاهر؛
توسعهٔ کشاورزی و ترویج سوادآموزی.
صفاریانقرن 3 و 4قیعقوب لیثزرنگ یا زرنجسیستان و نواحی مجاورتسلط یعقوب بر سیستان و تأسیس حکومت صفاری؛
برانداختن سلسلهٔ طاهریان؛
لشکرکشی به عراق و شکست از سپاه خلافت، شکست عمرو، جانشین یعقوب از سامانیان.
علویان طبرستان250 – 316قحسن بن‌زیدآملطبرستانانتخاب حسن بن زید به رهبری توسط مردم طبرستان؛
نبرد با طاهریان، صفاریان، سامانیان و خلافت عباسی؛
ترویج فرهنگ شیعه.
سامانیان261 – 395 قامیراسماعیلبخاراماوراء النهرتأیید حکومت امیراسماعیل سامانی توسط خلیفهٔ عباسی؛
شکست صفاریان و توسعهٔ قلمرو سامانی؛
نبرد با علویان طبرستان؛
درگیری با آل بویه؛
ترویج زبان و ادب فارسی.
آل بویه320 – 447 قپسران بویه (علی، حسن و احمد)اصفهانبیشتر ایران امروزی و شرق عراقپسران بویه ولایات مرکزی و جنوبی ایران را تصرف کردند؛
بغداد را تصرف و بر خلافت عباسی تسلط یافتند؛
درگیری با سامانیان؛
ترویج فرهنگ شیعه؛
حمایت از دانشمندان و عالمان.
جواب فعالیت صفحه 72 مطالعات هشتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه