در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 73 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 73 ریاضی هفتم

1- در دورهٔ دبستان آموختید که حجم یک مکعب مستطیل برابر است با حاصل ضرب طول، عرض و ارتفاع. با توجه به درس جبر که در فصل قبل آموختید، حجم مکعب مستطیل را با یک رابطهٔ جبری نشان دهید.

image 1

cv.b.a= حجم

2- قاعدهٔ مکعب مستطیل از 8 مربع به ضلع یک سانتی متر درست شده است.

4×2

اگر روی این قاعده، مکعب مستطیلی به ارتفاع 2 سانتی متر درست کنیم، حجم آن چقدر می‌شود؟

image

?=(2×4)×2=16

اگر قاعدهٔ مکعب مستطیل 4×3 باشد، با همان ارتفاع چه حجمی درست می‌شود؟

?=(3×4)×2=24

3- همچنین آموختید که واحد حجم مکعبی به ضلع 1 سانتی متر یا 1 متر، یک سانتی متر مکعب یا یک مترمکعب می‌گویند. مشخص کنید که هر کدام از حجم‌های زیر از چند مکعب واحد درست شده‌اند.

image 5

40

image 2

32

image 3

26

4- اکنون هر کدام از شکل‌های زیر را به مربع‌هایی به ضلع 1 سانتی متر تقسیم کنید تا مشخص شود قاعدهٔ هر کدام چند مربع به ضلع یک سانتی متر است (می‌توانید از عددهای کسری هم استفاده کنید).

جواب فعالیت صفحه 73 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 73 ریاضی هفتم
image 4

15/75=4/5×3/5

اگر روی این قاعده‌ها منشوری به ارتفاع 3 سانتی متر درست کنیم، حجم هر کدام چقدر می‌شود؟

37/5=12/5×3

47/25=15/75×3

اگر به همین ترتیب بتوانیم مساحت قاعدهٔ هر منشور را با مربع‌های واحد سطح تقریب بزنیم، چگونه می‌توانیم حجم شکل‌های منشوری را به دست آوریم؟

image 67


مساحت را در ارتفاع ضرب می‌کنیم.
برای مثال قاعدهٔ یک استوانه را که به شکل دایره است، با مربع‌های واحد تقریب بزنید و حجم استوانه به ارتفاع 3 سانتی‌متر را به طور تقریبی به دست آورید.

10=4×1+8×0/5+8×0/25

39=49−10 مساحت دایره

image 66

ارتفاع × مساحت دایره = حجم

117=39×3

برچسب شده در: