در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 74 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 74 تفکر و سبک زندگی هشتم

1- چه نوع خطراتی ممکن است که در منزل، خیابان، مدرسه، زمین بازی یا در طبیعت، شما را تهدید کند؟

1- خطر گاز گرفتگی، تصادف، همنشینی با دوستِ بد، شکستن سر و آتش سوزی.

2- چرا یک فرد ممکن است که به انجام رفتارهای پرخطر دست بزند؟

2- هیجانات کاذب، عدم فکر کردن به آیندۀ آن و عواقب ناشی از آن.

3- کدام یک از رفتارهای زیر پر خطر، بی خطر یا کم خطر است، آن را مشخص کنید.

الف) موتورسواری بدون کلاه ایمنی

الف)پر خطر

ب) دادن اطلاعات خصوصی به دیگران

پر خطر

ب) گپ زدن با افراد ناآشنا در اینترنت

پر خطر

ت) مصرف دارو زیر نظر پزشک

بی خطر

ث) مصرف خودسرانه دارو، یا تجویز آن به دیگران

پر خطر

ج) شنا کردن زیر نظر مربی

بی خطر

چ) ارتباط برقرار کردن با افراد ناآشنا و اعتماد بی جا به دیگران

پر خطر

ح) گرفتن موادغذایی از افراد غریبه

پر خطر

خ) دیدن فیلم های خشن، یا گمراه کننده

پر خطر

د) مسافرت در زمستان با زنجیر چرخ

کم خطر

ذ) بستن کمربند ایمنی هنگام رانندگی

بی خطر

ر) کوهنوردی بدون امکانات

پر خطر

ز) مصرف قلیان، سیگار، الکل و سایر مواد مخدر

پر خطر