جواب فعالیت صفحه ۷۴ ریاضی دوم


haladars دی 8, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۷۴ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی دوم

1- هر شکل با یک واحد اندازه‌گیری شده است. اندازه‌ی طول آن شکل را با کامل کردن جاهای خالی نشان دهید.

طول مداد بین 5 گیره و 6 گیره است.
یعنی از 5 گیره بیشتر است ولی به 6 گیره نمی‌رسد.

image 179

طول شانه بین 5 پاک‌کن و 6 پاک‌کن است.
یعنی از 5 پاک‌کن بیشتر است ولی به 6 پاک‌کن نمی‌رسد.

image 180

طول ساعت بین 9 چینه و 10 چینه است.
یعنی از 9 چینه بیشتر است ولی به 10 چینه نمی‌رسد.

جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی دوم
جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی دوم

2- به همین ترتیب با استفاده از تراش خود طول کتاب ریاضی را اندازه‌گیری کنید و بنویسید:


طول کتاب بین 15 تراش و 16 تراش است. 

3- حالا با یک مداد طول میز خود را اندازه‌گیری کنید و بنویسید:


طول میز بین 8 مداد و 9 مداد است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه