در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی دوم

1- هر شکل با یک واحد اندازه‌گیری شده است. اندازه‌ی طول آن شکل را با کامل کردن جاهای خالی نشان دهید.

طول مداد بین 5 گیره و 6 گیره است.
یعنی از 5 گیره بیشتر است ولی به 6 گیره نمی‌رسد.

image 179

طول شانه بین 5 پاک‌کن و 6 پاک‌کن است.
یعنی از 5 پاک‌کن بیشتر است ولی به 6 پاک‌کن نمی‌رسد.

image 180

طول ساعت بین 9 چینه و 10 چینه است.
یعنی از 9 چینه بیشتر است ولی به 10 چینه نمی‌رسد.

جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی دوم
جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی دوم

2- به همین ترتیب با استفاده از تراش خود طول کتاب ریاضی را اندازه‌گیری کنید و بنویسید:


طول کتاب بین 15 تراش و 16 تراش است. 

3- حالا با یک مداد طول میز خود را اندازه‌گیری کنید و بنویسید:


طول میز بین 8 مداد و 9 مداد است.

برچسب شده در: