در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی هشتم

1- در اینجا بردار حرکت یک خودرو در جاده رسم شده است. اگر این خودرو سه برابر مسافت کنونی در جهت مخالف حرکت کند، بردار حرکت جدید را رسم کنید.

image 160

2- دو نفر سعی می‌کنند جعبه روبه رو را بکشند و به جای دیگری ببرند. نیرویی که نفر اول وارد می‌کند با بردار a و نیروی نفر دوم با بردار b نمایش داده شده است.

با توجّه به شکل، نیروی نفر دوم چند برابر نیروی نفر اول است؟ چرا؟

2+ برابر زیرا طول b دو برابر طول a است.

image 159

3- در فعّالیت‌های 1 و 2، هنگام رسم بردارهای جدید در مورد راستا و جهت و اندازهٔ آن، چه نکاتی را رعایت کردید؟


اگر بردار مثبت باشد در جهت بردار اولیه و اگر منفی باشد در خلاف جهت بردار اولیه رسم می‌شود.

4- در هر شکل، مختصات بردارهای a و b را بنویسید.


رابطهٔ دو بردار a و b را با یک تساوی برداری و یک تساوی مختصاتی نشان دهید.

جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی هشتم

برچسب شده در: