جواب فعالیت صفحه ۷۴ ریاضی هشتم


haladars بهمن 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۷۴ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی هشتم

1- در اینجا بردار حرکت یک خودرو در جاده رسم شده است. اگر این خودرو سه برابر مسافت کنونی در جهت مخالف حرکت کند، بردار حرکت جدید را رسم کنید.

image 160

2- دو نفر سعی می‌کنند جعبه روبه رو را بکشند و به جای دیگری ببرند. نیرویی که نفر اول وارد می‌کند با بردار a و نیروی نفر دوم با بردار b نمایش داده شده است.

با توجّه به شکل، نیروی نفر دوم چند برابر نیروی نفر اول است؟ چرا؟

2+ برابر زیرا طول b دو برابر طول a است.

image 159

3- در فعّالیت‌های 1 و 2، هنگام رسم بردارهای جدید در مورد راستا و جهت و اندازهٔ آن، چه نکاتی را رعایت کردید؟


اگر بردار مثبت باشد در جهت بردار اولیه و اگر منفی باشد در خلاف جهت بردار اولیه رسم می‌شود.

4- در هر شکل، مختصات بردارهای a و b را بنویسید.


رابطهٔ دو بردار a و b را با یک تساوی برداری و یک تساوی مختصاتی نشان دهید.

جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 74 ریاضی هشتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه