در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 74 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 74 علوم هشتم

تعدادی گل انتخاب و کاس برگها و گلبرگ های آن ها را مشخص کنید. چگونه آن ها را تشخیص می دهید؟

کاسبرگ سبز رنگ و محافظ گلبرگ می باشد. گلبرگ ها معمولا رنگی به تعداد بیشتر در داخل کاسبرگ قرار دارد.

پرچم ها را جدا و آن ها را با ذره بین مشاهده کنید. دانه های گرده را همراه با قطره ای آب با میکروسکوپ مشاهده کنید. شکل دانه های گرده را رسم کنید. دانه های گرده را از کدام قسمت پرچم برداشتید؟ آیا دانه  گرده گل هایی که دارید، یک رنگ و یک شکل اند؟

دانه گرده ی گیاهان متفاوت هستند دانه گرده در سرپرچم به نام بساک قرار دارد.

گرده دارای دو غشاء دو هسته یکی رویشی ویکی زایشی ودو سیتوپلاسم می باشد.

مادگی هم در گیاهان متفاوت و در بعضی دارای خانه هایی می باشد در داخل آن سلول هایی از جمله تخمک که گامت ماده است قرار دارد.

با استفاده از تیغ، مادگی را از طول برش دهید. این کار را با احتیاط انجام دهید. با استفاده از ذره بین قسمت های متفاوت مادگی را مشاهده، و به ویژگی های هر قسمت توجه کنید. آیا می توانید تخمک ها را در تخمدان ببینید؟ شکل اجزای مادگی را رسم کنید.

image 135

برچسب شده در: