در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 74 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 74 مطالعات نهم

4. درباره چگونگی تأثیر انقلاب صنعتی بر افزایش قدرت نظامی و سیاسی کشورهای اروپایی، در کلاس بحث و گفت و گو کنید.

انقلاب صنعتی توان کشورهای اروپایی را چند برابر کرد دگرگونی در حوزه سیاسی اجتماعی و فرهنگ به وجود آورد ومبنای دگرگونی های نظامی وسیاسی شد.یعنی  اگر در زمان صفویان افشاریه زندیه احساس نیاز می شد و ما مطابق با اروپاییان حرکت می کردیم همانطوری که اروپاییان در فرهنگ ایران کندوکاو می کردند ما هم احساس نیازمندی می کردیم عقب نمی ماندیم ودر دوره قاجاریه آنقدر امتیاز نمی دادیم و در زمان عباس میرزا از روس ها شکست نمی خوردیم .