در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 74 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 74 مطالعات هفتم

١. نقشه خوانی: با توجه به نقشه و راهنمای آن، ابتدا جمعیت کشو رها را محاسبه کنید و سپس به ترتیب در جدول بنویسید.

image 15

2. ایران در بین کشور های همسایه از نظر جمعیت در چه رتبه ای قرار دارد؟

2. رتبه دوم