در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 75 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 75 ریاضی پنجم

با استفاده از کاغذ یا مقوّا مراحل زیر را انجام دهید.
الف) یک مثلّث رسم کنید.

image 119

ب) به گوشه‌های آن رنگ‌های متفاوتی بزنید.

image 120

پ) گوشه‌های رنگ شده را مانند شکل زیر از هم جدا کنید.

image 118

ت) گوشه‌های مثلّث را مانند شکل زیر طوری کنار هم بگذارید که رأس‌ها روی هم و ضلع‌ها در کنار هم باشند.

image 121

ث) مجموع این سه گوشه چه نوع زاویه‌ای می‌سازد؟ نیم‌صفحه
با توجّه به فعّالیت بالا نتیجه گیری کنید.

برچسب شده در: