در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 75 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 75 علوم هشتم

به جز حشره ها، جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل ها کمک می کنند، گزارشی درباره چنین جانورانی تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید. گزارش را می توانید به شکل تصویری ارائه دهید.

1- پرندگانی مانند مرغ مگس‌خوار که از شهد گل‌ها استفاده می‌کنند باعث گرده افشانی می‌شوند.
2- انسان با انتقال دانه گرده از یک گیاه به گیاه دیگر باعث گرده افشانی مصنوعی می‌شود.
3- چسبیدن دانه گرده به بدن برخی از جانوران مانند چسبیدن دانه‌ها به پشم یا کرک بدن جانوران علف‌خوار.

حشره هایی مانند زنبور در گرده افشانی نقش مهمی دارند. گرده های گل به بدن حشره می چسبند.
در نتیجه حشره، گرده ها را از گلی به گل دیگر می برد. درباره ویژگی هایی که به گل ها کمک می کند تا حشره به طرف آنها برود، گفت و گو کنید.

گرده افشانی گاهی بوسیله باد صورت می گیرد ولی حشرات کمک زیادی به گرده افشلنی می کنند بدن آن ها دارای کرک می باشند که گرده را جابجا می کنند.

برچسب شده در: