در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 75 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 75 مطالعات نهم

5. هدف دولت انگلستان از جداکردن افغانستان و بخش شرقی سیستان و بلوچستان از ایران چه بود؟

مهمترین مستعمره انگلستان، یعنی هندوستان، با ایران همسایه بود. حفظ این مستعمره برای انگلستان اهمیت حیاتی داشت؛ بنابراین، هدف دولت انگلستان از جداکردن افغانستان و بخش شرقی سیستان و بلوچستان از ایران حفظ این مستعمره و جلوگیری از نفوذ کشورهای رقیب از طریق ایران به هندوستان بود.

6. کاربرگه شماره (9) را انجام دهید.

کاربرگه 9

                                    جدایی سرزمین های ایرانی در دورۀ قاجار

با توجّه به نقشه، بگویید شهرها یا مناطق زیر توسط کدام کشور، در زمان کدام شاه قاجار و با چه

عهدنامه و قراردادی از ایران جدا شدند.

image 27

1) تفلیس و گنجه : کشور استعمارگر روسیه         در زمان فتحعلی شاه                    عهدنامه گلستان

2) هرات : کشور استعمارگر انگلیس                       در زمان محمّد شاه                      عهدنامه پاریس

3) مرو و خیوه : کشور استعمارگر روسیه                  در زمان ناصرالدین شاه                عهدنامه آخال

4) ایروان و قره باغ : کشور استعمارگر روسیه            در زمان فتحعلی شاه                    عهدنامه ترکمن چای

5) بلوچستان و سیستان شرقی: کشور استعمارگر انگلستان                در زمان ناصرالدّن شاه      عهدنامه گُلداسمیت