در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 75 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 75 مطالعات هفتم

٣. گفت و گو کنید:

الف) به نظر شما اگر در کشور ما زاد و ولد کم شود در آینده با چه مشکلاتی روبرو می شویم؟ چند مورد بیان کنید.

در آینده با کاهش نیروی جوان مواجه شده که چرخ اصلی محرک کشور هستند و در واقع کشور با کمبود نیروی کار جوان و شاداب مواجه خواهد شد.

ب) در کشور هایی که رشد جمعیت زیاد است کدام گروه سنی افزایش می یابد؟

گروه سن نوجوان و جوان

پ) داشتن جمعیت جوان برای کشور ما چه مزایایی دارد؟

داشتن نیروی کار جوان و شاداب، افزایش انگیزه و شادابی در جامعه، رشد اقتصادی و ….