در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 76 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 76 ریاضی ششم

1- توضیح دهید معلّم چگونه مختصات نقطه‌ی «آ» را به دست آورد.

جواب فعالیت صفحه 76 ریاضی ششم


از نقطه‌ی «آ» بر محور طول‌ها عمود کرده تا طول نقطه به دست آید.
از نقطه‌ی «آ» بر محور عرض‌ها عمود کرده تا عرض نقطه به دست آید.

2-

الف) نقاط خواسته شده را به هم وصل کنید.

image 225

ب) نقاط داده شده را به هم وصل کنید.

image 226

پ) شکل حاصل چه نام دارد؟

مثلث


مساحت آن را پیدا کنید.

جواب فعالیت صفحه 76 ریاضی ششم

برچسب شده در: