در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 76 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 76 مطالعات هفتم

5. با توجه به اعداد جدول، تراکم جمعیت استان های البرز و سیستان و بلوچستان را حساب کنید و بنویسید. تراکم جمعیت در کدام استان بیشتر است؟

image 16

سیستان و بلوچستان :                                                13/94 =  181785 / 2534327 = تراکم

البرز:                                                                       470/94 =  5125 / 2412513 = تراکم

تراکم استان البرز بیشتر است