در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 77 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 77 ریاضی دوم

1- علی یک نوار کاغذی درست کرد. او نوار خود را با دو بار تا کردن قسمت‌بندی کرد تا به کمک آن اندازه‌گیری کند.

image 192

علی با نوار خود مداد را اندازه گرفت. اندازه‌ی طول مداد (بیشتر از، برابر با) 2 قسمت است.

جواب فعالیت صفحه 77 ریاضی دوم

2- شما هم یک نوار کاغذی درست کنید و وسایل مختلف را با کمک نوار خود اندازه‌گیری کنید و در قسمت زیر بنویسید.


اندازه‌ی مداد (بیشتر از، برابر با) 4 قسمت از نوار کاغذی است.
اندازه‌ی کتاب (بیشتر از، برابر با) 6 قسمت از نوار کاغذی است.
اندازه‌ی پاک‌کن (بیشتر از، برابر با) 2 قسمت از نوار کاغذی است.

3- آیا قسمت‌هایی که روی نوار کاغذی درست کرده‌اید، هم اندازه‌ی قسمت‌های نوار کاغذی دوستانتان است؟

خیر. هر کسی به اندازه خاصی تقسیم‌بندی کرده است.

4- هر دو نفر که نوارهایشان هم اندازه نیست، اندازه‌ی طول کتاب ریاضی را با نوار خود پیدا کرده و به دو سؤال زیر جواب دهند.
الف) چرا اندازه‌های شما دو نفر یکی نیست؟

نوارها یکی نیست.


ب) آیا قسمت‌های درست شده روی نوار کاغذی برای اندازه‌گیری مناسب است؟ چه مشکلی دارد؟

خیر. باید اندازه‌ها یکی باشد تا اندازه‌گیری درست شود.

برچسب شده در: